Bericht in het kader van de gemaakte afspraken Informatieverstrekking over planbeoordeling

Datum besluit: 15 december 2020


Door Gedeputeerde Staten is met Provinciale Staten naar aanleiding van de casus Zwethof een werkwijze ‘informatieverstrekking over planbeoordeling’ afgesproken. Deze werkwijze houdt in dat Provinciale Staten in kennis worden gesteld op het moment dat er vooroverleg over concrete planvorming op een door Provinciale Staten aangewezen locatie heeft plaatsgevonden. Onlangs is een vooroverlegreactie uitgegaan met betrekking tot de ontwikkeling van Valkenburg, een door PS aangewezen locatie, plaatsgevonden. Provinciale Staten worden hiervan in kennis gesteld.

Type besluit: GS-vergadering