GS-besluit Aanpassing beleidsregels Stikstof

Datum besluit: 15 december 2020


Op 15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten tot wijziging van de Beleidsregel intern en extern salderen teneinde de vergunningverlening te bevorderen. De mogelijkheden voor intern en extern salderen zijn verruimd doordat nu ook extern gesaldeerd kan worden met bedrijven met dier- en fosfaatrechten. Tevens is de mogelijkheid geïntroduceerd om stikstofruimte te verleasen voor 2 jaar of de duur van een project. Doel hiervan is om vergunningverlening te bevorderen voor projecten die maar kortdurend stikstofdepositie veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een windmolenpark, reconstructie van een weg of het bouwrijp maken van een bedrijventerrein. In verband met de verkenning van de mogelijkheden van een pilot wordt bovenstaande wijzigingen nog niet van toepassing voor initiatiefnemers in en rondom het Natura 2000 gebied de Nieuwkoopse plassen en De Haeck.

Type besluit: GS-vergadering