Overeenkomst ten aanzien van de molenbiotoop van Molen De Roos te Delft en intrekking beroep en voorlopige voorziening inzake bestemmingsplan ‘Bacinol’

Datum besluit: 15 december 2020


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hun eerder ingestelde beroep en verzoek om een voorlopige voorziening inzake het bestemmingsplan 'Bacinol' ingetrokken. Het beroep was ingesteld door het college omdat het bestemmingsplan 'Bacinol' niet voldeed aan de regels voor molenbiotopen in Zuid-Holland. De nieuwe bebouwingsmogelijkheden in het plan 'Bacinol' zouden de windvang van Molen de Roos kunnen hinderen. Wel heeft het college daarbij oplossingsrichtingen voorgesteld aan de gemeente Delft, DSM en de Vereniging De Hollandsche molen om er alsnog onderling uit te komen zodat het beroep eventueel weer van tafel kon. Inmiddels heeft het college vernomen dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen waarbij ook recht wordt gedaan aan het provinciale belang gelegen in de regels voor de molenbiotoop. De provincie zal de overeenkomst mede-ondertekenen en het beroep en verzoek om voorlopige voorziening intrekken bij de Raad van State.

Type besluit: GS-vergadering