Toelichting Uitspraak Raad van State Den Haag en Schiedam inzake Decathlon

Datum besluit: 15 december 2020


Op 28 oktober 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in een langlopende kwestie tussen de Gemeenten Den Haag en Schiedam over de vestiging van een Decathlon-store in de periferie. De weigeringsbesluiten van Gedeputeerde Staten om ontheffing hiervoor te verlenen zijn in  stand gebleven. De brief bevat een inhoudelijke duiding van het college van Gedeputeerde Staten op de uitspraak. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering