Beantwoording statenvragen 3690 CDA - Medicijnresten in oppervlaktewater

Datum besluit: 8 december 2020


Medicijnresten komen na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht. Op twaalf oktober jl. kwam het RIVM met het rapport Medicijnresten en waterkwaliteit: een update (RIVM-briefrapport 2020-0088 C.T.A. Moermond et al.) naar buiten. Er mag, aldus het RIVM, van uit worden gegaan dat het medicijngebruik in Zuid-Holland niet wezenlijk verschilt van andere provincies in Nederland en daarmee ook niet de problematiek van de lozing en concentratie in het oppervlaktewater. De provincie Zuid-Holland is voor het algemene beleid voor terugdringen van de vervuiling in oppervlaktewater betrokken via overleg tussen Rijk en de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW. Meer specifiek voor medicijnresten zijn in IPO-verband afspraken gemaakt in de zogeheten versnellingstafel medicijnresten. In deze versnellingstafel zijn alle overheden, waterbeheerders, waterwinbedrijven en de medische sector vertegenwoordigd.

Type besluit: GS-vergadering