Vaststelling mandaatregelingen omgevingsdiensten 2021

Datum besluit: 8 december 2020


De mandaatbesluiten van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de omgevingsdiensten voor 2021 zijn geactualiseerd. Deze mandaatbesluiten regelen wie over welke taken namens Gedeputeerde Staten besluiten mogen nemen. De belangrijkste wijziging die ten opzichte van het voorafgaande mandaatbesluit is aangebracht betreft het onderbrengen van het vuurwerkcoördinatorschap van de DCMR naar de provincie. Daarnaast is toezicht en handhaving op gesloten stortplaatsen toegevoegd in de mandaatbesluiten van DCMR en ODWH. Een samenvatting daarvan is opgenomen in het voorstel, op basis waarvan Gedeputeerde Staten tot vaststelling van dit besluit hebben besloten.

Type besluit: GS-vergadering