Glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde / Natte Kant Nieuwkoop

Datum besluit: 11 februari 2020


De provincie kan op hoofdlijnen instemmen met het glassaneringsproject Paradijsweg Westzijde/Natte Kant in de gemeente Nieuwkoop gelegen aan de oostkant van de Langeraarse Plassen. Het betreft het saneren en transformeren van 19 ha glastuinbouw (10 ha met glasopstanden en 9 ha met een glastuinbouwbestemming) naar 11 ha natuur, recreatie en water en 6 ha met circa 40 woonkavels ter financiering van het plan. Wel vraagt de provincie aan de gemeente om te kijken of op een drietal plekken de ruimte aan de waterkant kan worden vergroot en vraagt het de gemeente de recreatieve voorzieningen ook allemaal in de inrichtingsplannen op te nemen. De provincie heeft in maart 2013 een projectsubsidie aan de gemeente Nieuwkoop verleend voor dit project. Het doel van het project was het verouderde glas te saneren, de waterkwaliteit en kwantiteit te verbeteren, de natuurwaarden te versterken en de waterkant beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Met het voorliggende plan wordt deze doelstelling bereikt.

Type besluit: GS-vergadering