Begrotingscirculaire 2021 - 2024 gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 4 februari 2020


Gedeputeerde Staten (GS) hebben de begrotingscirculaire 2021-2024 gericht aan de gemeenschappelijke regelingen (GRen) vastgesteld. Het financieel toezicht op GRen en gemeenten wordt door GS uitgeoefend. Het betreft een wettelijke taak. In deze begrotingscirculaire worden de GRen in Zuid-Holland geïnformeerd over de wettelijke criteria en uitgangspunten waar de eerstkomende (meerjaren)begroting 2021-2024 aan moet voldoen en over diverse ontwikkelingen waar zij de komende periode mogelijk mee te maken krijgen. Deze zijn van belang voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2012-2024 van de gemeenschappelijke regelingen. Ook staat in de begrotingscirculaires hoe de provincie daar als toezichthouder mee omgaat.

Type besluit: GS-vergadering