Beleidsregel diffuus lood

Datum besluit: 14 januari 2020


In oude binnensteden, oude lintbebouwing en ophooglagen in veengebieden (toemaakdek) kan diffuus verspreide loodverontreiniging in de bodem voorkomen. In 2015 is door het RIVM een onderzoek gepubliceerd over de risico's van lood in de bodem. Het blijkt dat de risico's van lood in de bodem voor jonge kinderen hoger zijn dan tot dan toe werd gedacht. Met de beleidsregel diffuus lood in de bodem geeft de provincie Zuid Holland aan hoe zij omgaat met diffuus lood in de bodem. De beleidsregel gaat uit van het verminderen van blootstelling aan lood in de bodem door het aanpakken van speelplaatsen, schooltuinen en grote volkstuinen. Ook worden bij woningen met tuin gebruiksadviezen afgegeven gericht op het verminderen van blootstelling aan lood. Het totale pakket aan maatregelen dient in samenhang te worden uitgevoerd, zodat blootstelling aan diffuus lood in de bodem tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.

Type besluit: GS-vergadering