Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard

Datum besluit: 14 januari 2020


De regio Alblasserwaard heeft in de afgelopen periode een rapport Bouwstenen Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld, samen met gemeenten, waterschappen, provincie en andere partijen, zoals de netbeheerders. Het rapport Bouwstenen-RES Alblasserwaard is het tussenresultaat van een intensief regioproces om tot een regionale energiestrategie te komen. Het rapport beschrijft het huidige energieverbruik van de regio, lopende initiatieven voor duurzame energie, en - mede aan de hand van een voorbeeldscenario - de kansen voor opwekking van duurzame energie. In het vervolgproces staan verdiepende onderzoeken (o.a. locatie-onderzoeken voor de duurzame opwekking van elektriciteit en naar de capaciteit van het netwerk) en een brede maatschappelijke en politieke discussie over de uitkomsten centraal. Een en ander vormt uiteindelijk de grondslag voor de concept-RES die uiterlijk juni 2020 gereed moet zijn, volgens de afspraken in het Klimaatakkoord. De provincie ondersteunt gemeenten die energieneutraal willen worden en participeert als partner in de regio in het proces naar een regionale energiestrategie Alblasserwaard. Het college van GS heeft haar instemming met het rapport Bouwstenen-RES Alblasserwaard bevestigd in een brief aan de voorzitter van de bestuurlijke coördinatiegroep RES Alblasserwaard. Zij hebben hierover ook de Staten geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering