Brief aan CPG over windpark Spui

Datum besluit: 14 januari 2020


De Compensatie Plan Groep (CPG) heeft in de commissievergadering Bereikbaarheid en Energie van 27 november jl. ingesproken over Windpark Spui. Naar aanleiding van die inspraakreactie en de bijbehorende stukken, heeft het college van Gedeputeerde Staten de CPG een schriftelijke reactie gestuurd. Hierin geeft zij aan dat de provincie als ondertekenaar van de anterieure overeenkomst zich verantwoordelijk voelt dat het proces tussen exploitant en belanghebbenden om tot uitwerking van de afspraken te komen zo goed mogelijk verloopt.

Type besluit: GS-vergadering