Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Datum besluit: 14 januari 2020


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten aan de hand van een brief over het vervolgproces van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. De vier initiatiefnemers - gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - hebben op het bestuurlijk overleg Zuidwest MIRT van 20 november 2019 afgesproken een samenhangend pakket aan maatregelen in de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam uit te werken. Gedeputeerde Staten benadrukken de start van de zienswijzeperiode en de stukken die ter inzage worden gelegd. Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD), inclusief participatieplan, ter inzage. Alle informatie over het project en het proces is ook te vinden op de projectwebsite www.oeververbindingen.nl. Tot slot informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de wijze waarop zij invulling geven aan motie 878, waarin het college is verzocht aandacht te schenken aan een goede samenwerking met alle opdrachtgevers en het goed betrekken van omgevingspartijen in het proces.

Type besluit: GS-vergadering