Besluiten inzake voortgang erfgoedlijnen 2020

Datum besluit: 21 januari 2020


De provincie Zuid-Holland wil de geschiedenis van het landschap beter zichtbaar en beleefbaar maken. Daarvoor ontwikkelt de provincie Zuid-Holland samen met bijna 300 partners zeven erfgoedlijnen; Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, de Landgoederenzone, de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, de Trekvaarten en de Waterdriehoek. Gedeputeerde Staten hebben het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 en de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 vastgesteld. Met de subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020. Dit maatregelenpakket is opgesteld op advies van de erfgoedtafels. Rondom iedere erfgoedlijn hebben betrokken partijen - zoals gemeenten, verenigingen, organisaties en musea - zich georganiseerd in een erfgoedtafel. Jaarlijks adviseren de erfgoedtafels de provincie over de uitvoeringsprojecten. In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020 zijn 60 projecten opgenomen. Provinciale Staten worden gevraagd hiervoor € 3.720.192 beschikbaar te stellen. Andere partijen stellen daar een cofinanciering tegenover van € 4.924.415. Daarnaast zetten vele vrijwilligers zich in voor de uitvoering van de projecten. Omgerekend gaat het om een inzet van € 724.045,- (uren inzet vrijwilliger x € 35). Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten ook geïnformeerd over de Verkenning erfgoedlijn IJzeren Eeuw, die is opgesteld naar aanleiding van de vraag van Provinciale Staten met Motie 814 om een voorstel te doen voor een nieuwe erfgoedlijn.

Type besluit: GS-vergadering