Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland

Datum besluit: 21 januari 2020


In deze brief reageren Gedeputeerde Staten op vragen vanuit de regio Holland Rijnland over de standpunten van GS met betrekking tot de inzet in de regionale energiestrategie en uitgangspunten met betrekking tot opwek van duurzame energie, zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Type besluit: GS-vergadering