Bodemenergieplan voor het renovatiegebied Rivium te Capelle aan den IJssel

Datum besluit: 28 januari 2020


De gemeente Capelle aan den IJssel heeft voor haar bedrijventerrein Rivium een bodemenergieplan laten opstellen, waarin zogenoemde open bodemenergiesystemen (voor warmte-koudeopslag) zijn gepland. De provincie is hier het bevoegde gezag voor. Door deze systemen wordt energie eerst in het bodemwater opgeslagen, die dan later weer aan dit water wordt onttrokken om gebruikt te worden voor het verwarmen dan wel koelen van grote gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, kantoren). In een bodemenergieplan (in dit geval Rivium) kunnen door een planmatige aanpak in een gebied meer systemen worden aangelegd, dan zonder een dergelijke aanpak het geval zou zijn. Hierdoor kan door meer eigenaren een economisch voordeel worden behaald. Bovendien kan, in vergelijking met een traditionele fossiele energievoorziening, een sterke afname van de CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Bij het verlenen van vergunningen voor open bodemenergiesystemen in het plangebied zal de Omgevingsdienst Haaglanden rekening houden met het bodemenergieplan.

Type besluit: GS-vergadering