Intentieverklaring RH2INE Kickstart en leadpartner RH2INE Kickstart study

Datum besluit: 28 januari 2020


De provincie werkt aan verduurzaming van goederentransport in Europa. Daartoe heeft zij met diverse provincies en buurlanden afspraken gemaakt. Een van die afspraken is om de toepassing van waterstof in transport, zwaardere vrachtauto’s en binnenvaartschepen, veilig en snel mogelijk te maken. Samen met deelstaat Noordrijn-Westfalen wil de provincie Zuid-Holland private partijen helpen deze toepassing te realiseren door drempels weg te nemen, kennis uit te wisselen en consortia te vormen. Daarom heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland vandaag besloten om met deelstaat Noordrijn-Westfalen het initiatief RH2INE verder te brengen. RH2INE staat voor Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence. Op 29 januari 2020 ondertekent gedeputeerde Floor Vermeulen als afgevaardigde van GS met 16 partijen een Intentieverklaring RH2INE om mogelijk te maken dat uiterlijk in 2030 (minimaal) tien schepen op waterstof varen, gevoed door (minimaal) drie waterstofvulstations en drie consortia van private partijen. Daarnaast dient GS Zuid-Holland met partners Noordrijn-Westfalen, Duisport, Rheincargo en de haven van Rotterdam een Europese subsidieaanvraag in, om direct aan de slag te gaan met voorbereidende werkzaamheden voor de benodigde infrastructuur.

Type besluit: GS-vergadering