Klimaatstresstest light natuur en recreatie

Datum besluit: 28 januari 2020De provincie heeft een verkenning laten uitvoeren naar de gevolgen van klimaatverandering en weersextremen voor natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Voor twee gebieden in Zuid-Holland zijn kansen en bedreigingen als gevolg van klimaatverandering en weersextremen in kaart gebracht. In moerasgebieden, omgeven door veenweiden, bevinden kwetsbaarheden zich met name rond waterkwantiteit en daaruit volgend, de kwaliteit van het ingelaten oppervlaktewater. Kwetsbaarheden in het duingebied liggen met name in het vinden van de balans tussen bescherming van kwetsbare natuur en het toelaten van recreanten. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen over monitoring en onderzoek naar trends in natuur, beheer en recreatie, over verkenning en dialoog van mogelijke vervolgstappen en over de uitvoering daarvan. Deze aanbevelingen voor monitoring en onderzoek  worden meegenomen in het regulier beheer. Vanwege de stikstofproblematiek worden in 2020 gebiedsanalyses uitgevoerd voor de stikstofgevoelige N2000 gebieden in Zuid-Holland. Daarbij wordt ook de monitoring geëvalueerd en gekeken naar meekoppelkansen voor onder andere de klimaatopgave.

Type besluit: GS-vergadering