Beantwoording schriftelijke vragen nr. 3636 VVD over invasieve exoten

Datum besluit: 14 juli 2020


Door menselijk handelen, bewust of onbewust, komen er regelmatig uitheemse dier- en plantensoorten in de Nederlandse natuur terecht. We noemen dat exoten. Sommige soorten kunnen een serieuze bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit. We spreken dan over invasieve exoten. De fractie van de VVD heeft enkele vragen gesteld over de aanpak van exoten in Zuid-Holland. De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor de aanpak van bepaalde exoten. Het gaat dan om de invasieve soorten die zijn genoemd in bijlage 10 bij de Regeling natuurbescherming. Diverse soorten van de lijst worden ook in Zuid-Holland actief bestreden. De aanpak van exoten wordt opgenomen in het soorten- en faunabeleid waarmee de provincie dit jaar aan de slag gaat.

Type besluit: GS-vergadering