Brief aan PS over biomassa voor energieproductie

Datum besluit: 14 juli 2020De verbranding van houtige biomassa voor energieproductie staat volop in de belangstelling. Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft hier op een aantal momenten in het recente verleden aandacht voor gevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten, onder andere via statenvragen door de fracties van de PVV en FvD. Gedeputeerde Staten hebben daarom een brief een Provinciale Staten gestuurd waarin wordt uiteengezet hoe het college het beleid van de provincie op dit punt zal uitwerken en hoe dit in de Omgevingsvisie van de provincie zal worden verankerd. Ook is aangegeven dat hierin het advies van de Sociaal-Economische Raad en de acties van de minister van EZK naar aanleiding van de aangenomen motie in de Tweede Kamer (motie Sienot c.s.) zullen worden meegenomen.

Type besluit: GS-vergadering