Overlegreactie op rijksinpassingsplan Porthos

Datum besluit: 14 juli 2020


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een vooroverlegreactie gegeven op het voorontwerp-rijkspinpassingsplan 'Porthos' dat een ruimtelijk kader biedt voor een nieuwe CO2-leiding naar een leeg gasveld onder de Noordzee. Het college vraagt in haar reactie extra aandacht voor een extra aansluiting ten behoeve van de glastuinbouwsector, die CO2 toepast bij de teeltprocessen.

Type besluit: GS-vergadering