N214/N216 Gelijkvloerse kruising in de gemeente Molenlanden Vaststelling Definitief Ontwerp

Datum besluit: 7 juli 2020


De N214 is een belangrijke oost-westverbinding in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en vormt de belangrijkste ontsluiting voor de regio naar het rijkswegennet (A15 en A27). De N214 kruist de N216, die noord-zuid door de Alblasserwaard loopt en bij Gorinchem aansluit op de A15. De kruising van de N214 en N216 is in de huidige situatie vormgegeven als kruispunt met verkeerslichten. Het kruispunt heeft te weinig capaciteit en is structureel overbelast. Dit uit zich in zeer lange en onacceptabele wachttijden en wachtrijen voor het wegverkeer. Het is nodig de capaciteit van de kruising N214 en N216 te vergroten om de bereikbaarheid van de Alblasserwaard te verbeteren. In overleg met RWS, de gemeente Molenlanden, het waterschap Rivierenland en belanghebbenden en omwonenden, is gewerkt aan het Definitief Ontwerp voor een goed functionerend knooppunt voor auto, fiets en OV. Hierbij is bepaald dat het uitbreiden van de kruising en vernieuwen van de verkeersregelinstallatie (VRI) de beste oplossing is vanuit oogpunt van techniek, van duurzaamheid, van uitvoerbaarheid en kosten. Het Definitief Ontwerp is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en vormt verder de basis voor de bestemmingsplanprocedure en de grondverwerving.

Type besluit: GS-vergadering