GS brief start fase operationalisatie aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord

Datum besluit: 2 juni 2020


Op 22 april jl. is door PS het beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) vastgesteld. Daarmee is de volgende fase van de voorbereiding van de aanbesteding van de concessie ingegaan, namelijk de fase operationalisatie. In bijgaande brieven worden door GS aan de twee regio’s Holland Rijnland en Midden – Holland en de inliggende gemeenten het vervolgtraject in de fase operationalisatie geschetst en hoe men wordt meegenomen bij de totstandkoming van het Ontwerp - Programma van Eisen. De nadruk ligt op het continueren van de samenwerking uit de fase beleidsvorming. De regio’s worden daarbij verzocht om de reeds eerder aangeleverde informatie voor het Kennisdocument te actualiseren. Ten slotte wordt men geïnformeerd over hoe de voorbereidingen voor de aanbesteding zich momenteel verhouden tot de heersende COVID-19 pandemie.

Type besluit: GS-vergadering