Behandelvoorstel motie 928 stikstof

Datum besluit: 23 juni 2020


Provinciale Staten hebben op 3 juni 2020 een motie omtrent stikstof aangenomen. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om er bij de minister van landbouw op aan te dringen eerder toegestane bedrijfsactiviteiten van boeren te legaliseren. Verder zou de provincie aan de minister duidelijk moeten maken dat verduurzaming en effectieve innovatie in de agrarische sector de voorkeur heeft boven opkoopregelingen. De motie is ook een oproep om er voor te zorgen dat er bij extern salderen een belangrijke regierol voor provincies komt. En de provincie zou een Zuid-Hollands aanbod moeten doen bij de minister met betrekking tot behoud en herstel van natuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van rijksmiddelen. Gedeputeerde Staten voeren deze motie uit en geven in een reactie aan dat een deel van de genoemde punten inmiddels is uitgevoerd. De andere punten worden in komende overleggen tussen provincies en de minister verder besproken.

Type besluit: GS-vergadering