Besluit tot wijziging Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013

Datum besluit: 23 juni 2020


Zuid-Holland telt 225 molens. De provincie Zuid-Holland koestert deze molens. Het zijn blikvangers in het landschap en onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Binnen de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 kunnen moleneigenaren subsidie aanvragen voor het laten draaien en het regulier en groot onderhoud aan de molens. De subsidieregeling is succesvol. Bijna alle Zuid-Hollandse moleneigenaren vragen subsidie aan voor het regulier onderhoud aan hun molens. De molens staan er over het algemeen goed bij. Ook voor groot onderhoud is veel belangstelling. De succesvolle draaipremie werkt als een goede stimulans voor vrijwillige molenaars om hun molen zoveel mogelijk te laten draaien, wat belangrijk is voor het behoud van de molen. Bovendien verlevendigen deze draaiende molens het landschap in Zuid-Holland op een bijzondere wijze. Om de molens in Zuid-Holland in goede staat te houden hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten om de subsidieregeling molens te verlengen en op een tweetal onderdelen te wijzigen. Deze hebben betrekking op de verbetering van de kwaliteit van de subsidieregeling en betreffen het gehanteerde subsidiepercentage en de uitvoeringstermijn van de gesubsidieerde werkzaamheden bij groot onderhoud. In lijn met het Coalitieakkoord wordt de subsidieregeling verlengd tot en met 2023.

Type besluit: GS-vergadering