Beantwoording Statenvragen 3625 van de PvdA, GL en de PvdD inzake Glyfosaatgebruik op provinciale pachtgronden

Datum besluit: 30 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke Statenvragen 3625 van de PvdA, GroenLinks en de PvdD, over het glyfosaatgebruik op provinciale pachtgronden, vastgesteld. Provinciale Staten hebben GS onder andere gevraagd of de provincie in haar pachtcontracten een verbod op glyfosaatgebruik heeft opgenomen en of de provincie het voorbeeld van Noord-Holland gaat volgen en het gebruik van glyfosaat op provinciegrond gaat verbieden. In de pachtcontracten voor 2020 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat voor gronden binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de door GS aangewezen Weidevogelgebieden alleen met schriftelijke toestemming van de provincie mogelijk. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat, is in de pachtcontracten 2020 buiten de NNN en de weidevogelgebieden niet verboden. De provincie Zuid-Holland zal in lijn met het besluit van de provincie Noord-Holland in alle pachtcontracten 2021 een verbod opnemen voor het gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden.

Type besluit: GS-vergadering