Beantwoording Statenvragen 3632 PvdD - Aanpak verdroging en droogte

Datum besluit: 30 juni 2020


Het college van Gedeputeerde Staten beantwoord vragen van de Partij voor de Dieren over de aanpak van verdroging en droogte. In de beantwoording geven GS aan dat samen met de waterschappen wordt gewerkt aan het robuust maken van het watersysteem via een meervoudige strategie om zo gesteld te staan voor perioden van droogte. In deze strategie staan onder andere slimmer en zuiniger omgaan met het beschikbare water, optimaliseren van de wateraanvoer en vergroten van de robuustheid centraal. In de klimaatadaptatiestrategie 'Weerkrachtig Zuid-Holland' is dit ook opgenomen. Ook worden bij de afwegingen ten behoeve van toekenning of wijziging van functies wateraspecten, zoals de beschikbaarheid van zoet water en de kans op wateroverlast, meegenomen. Dat was al zo, maar om dit te benadrukken wordt dit expliciet benoemd in het Omgevingsbeleid. Tevens worden in het Omgevingsbeleid nog specifieke beleidsbeslissingen opgenomen rond klimaatadaptatie.

Type besluit: GS-vergadering