Rapportage ambtelijke integriteit 2019

Datum besluit: 30 juni 2020


De Ambtenarenwet 2017 schrijft voor dat een overheidswerkgever jaarlijks verantwoording aflegt over het gevoerde integriteitsbeleid. Voortvloeiend uit deze verplichting is de Rapportage integriteit over het jaar 2019 geschreven. In de rapportage staat beschreven welke acties de provincie heeft ondernomen bij de uitvoering van het integriteitsbeleid en wordt een overzicht gegeven van de integriteitsmeldingen. Na vaststelling van het rapport door Gedeputeerde Staten is deze openbaar gemaakt.

Type besluit: GS-vergadering