Ontheffing ex art. 6.29 Omgevingsverordening uitbreiding bedrijfspand firma Tijssen Diervoeder, Alphen aan den Rijn

Datum besluit: 9 juni 2020


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten een ontheffing van de provinciale Omgevingsverordening te verlenen voor de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing van de firma Tijssen Diervoeder aan de Rijndijk 83 te Hazerswoude-Rijndijk. Deze ontheffing is aangevraagd door de gemeente Alphen aan den Rijn en is noodzakelijk omdat de uitbreiding inbreuk maakt op de molenbiotoop van de Groenendijksemolen. Verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie is niet mogelijk. Met de gemeente en de initiatiefnemer zijn afspraken gemaakt over de vormgeving en de landschappelijke inpassing van de uitbreiding, waardoor de ruimtelijke kwaliteit er ter plaatse per saldo op vooruitgaat en de inbreuk op de molenbiotoop zoveel mogelijk wordt beperkt. Ter compensatie van de inbreuk op de molenbiotoop zal de firma Tijssen Diervoeder een bedrag van €90.000,- betalen aan de eigenaar van de Groenendijksemolen, de Rijnlandse Molenstichting. Dit bedrag vloeit voort uit de provinciale compensatieregeling voor inbreuken op de molenbiotoop. De betaling is als één van de voorwaarden aan de ontheffing verbonden. Ook de verdere afspraken zijn als voorwaarden aan de ontheffing verbonden en zullen worden vastgelegd in het door de gemeente op te stellen bestemmingsplan voor deze uitbreiding.

Type besluit: GS-vergadering