Begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024

Datum besluit: 10 maart 2020


Gedeputeerde Staten (GS) hebben de Begrotingscirculaire 2021-2024 gericht aan de gemeenten vastgesteld. Het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wordt door GS uitgeoefend. Het betreft een wettelijke taak. In deze begrotingscirculaire worden de gemeenten in Zuid-Holland geïnformeerd over de wettelijke criteria en uitgangspunten waaraan de eerstkomende (meerjaren)begroting 2021-2024 moet voldoen en over diverse ontwikkelingen waarmee zij de komende periode mogelijk te maken krijgen. Deze zijn van belang voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2021-2024 van de gemeenten. Ook staat in de begrotingscirculaire hoe de provincie daar als toezichthouder mee omgaat.

Type besluit: GS-vergadering