Zuid-Hollands Bos- en bomenbeleid en landelijke Bossenstrategie

Datum besluit: 10 maart 2020Binnen de provincie werken we aan een provinciaal Bos- en bomenbeleid. Dit doen we omdat bos bijdraagt aan veel belangrijke functies zoals recreatie, biodiversiteit en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bos en bomen leggen ook koolstof vast, geven koelte af bij hitte en helpen water vast te houden. Hiermee draagt het bos substantieel bij om de gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen. Ook het Rijk werkt, in overleg met de provincies, aan een gezamenlijke bossenstrategie. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. Inmiddels hebben Rijk en provincies samen ambities en doelen geformuleerd voor de landelijke Bossenstrategie. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft deze onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer. De ambities en doelen worden tot de zomer van 2020 uitgewerkt in een complete landelijke bossenstrategie. Binnen Zuid-Holland gaan we aan de slag met de provinciale uitwerking hiervan. Provinciale Staten zijn geïnformeerd over de landelijk opgestelde ambities en doelen.

Type besluit: GS-vergadering