Beantwoording Statenvragen 3589 PvdD Uitvoering Kierbesluit

Datum besluit: 17 maart 2020


De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over de uitvoering van het Kierbesluit en over de bereidheid om bij het Rijk aan te dringen op een visvrije zone rond de Haringvlietsluis. De provincie heeft geen rol bij de uitvoering van het Kierbesluit en slechts een beperkte rol ten aanzien van de visserij in dit gebied, maar houdt wel nauw contact met het Rijk waar deze verantwoordelijkheden zijn belegd. Uit onderzoek van het Rijk blijkt dat het effect van visserij op vismigratie beperkt is. Verder geldt al een visverbod in de directe nabijheid van de Haringvlietsluizen. De beantwoording is afgestemd met Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Type besluit: GS-vergadering