Beantwoording Statenvragen 3593 van de Partij voor de Dieren m.b.t. POP3 subsidies

Datum besluit: 17 maart 2020


Door de Partij voor de Dieren zijn aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over POP3-subsidies. De vragen hebben met name betrekking op de bepaling dat geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor vervaardiging van producten die melk- en zuivelproducten imiteren of vervangen. Deze bepaling strookt volgens de vragen niet met de provinciale ambities op het gebied van duurzaamheid, eiwittransitie en kringlooplandbouw. Provincies hanteren voor het verstrekken van POP3-subsidies een landelijk uniforme modelregeling. De modelregeling is in overeenstemming met Europese (staatssteun)regels. Bij het verlenen van POP3-subsidies zijn Gedeputeerde Staten verplicht de Europese (staatssteun)regels in acht te nemen. De betreffende bepaling maakt, volgens Gedeputeerde Staten, de transitie naar een duurzamere landbouw niet onmogelijk.

Type besluit: GS-vergadering