Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Datum besluit: 17 maart 2020


Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet wordt vastgesteld op Rijksniveau en heeft gevolgen voor de regelingen die daarop gebaseerd zijn, zo ook voor de op provinciaal niveau vastgestelde regelingen. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, vervalt de huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland en moet de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening daarvoor in de plaats treden. Aangezien het om een ingrijpende technische vernieuwing gaat, wordt het ontwerp van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening eerst ter inzage gelegd zodat iedereen daarover zijn of haar mening kan geven (zienswijze kan indienen).

Verdere besluitvorming: Na de terinzagelegging zullen zienswijzen worden verwerkt en wordt de definitieve Zuid-Hollandse Omgevingsverordening voorgelegd aan Provinciale Staten. De planning is erop gericht dat Provinciale Staten in oktober/november 2020 de nieuwe verordening vaststellen. Daarna kan die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.

Type besluit: GS-vergadering