Beantwoording Statenvragen 3591 GroenLinks - Explosiegevaar Reactorvat Chemours

Datum besluit: 24 maart 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen 3591 van GroenLinks 'Explosiegevaar Reactorvat Chemours’. In de beantwoording wordt ingegaan op de relevante feiten en omstandigheden, wordt toegelicht aan welke wet- en regelgeving drukvaten dienen te voldoen en welke toezichthouder daar verantwoordelijk voor is. Verder wordt beschreven hoe het aspect externe veiligheid is geborgd bij vergunningverlening namens Gedeputeerde Staten en bij het vaststellen van bestemmingsplannen door de gemeenteraad.

Type besluit: GS-vergadering