Beantwoording Statenvragen 3594 PvdD - Natuurbeleid

Datum besluit: 24 maart 2020


Provincie Zuid-Holland werkt hard aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en het behalen van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Naar aanleiding van een artikel in Trouw heeft de Partij voor de Dieren hier vragen over gesteld. Met de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten uitleg bij dit onderwerp.

Type besluit: GS-vergadering