Beantwoording Statenvragen 3581 VVD – Fileproblematiek Zuid-Holland

Datum besluit: 3 maart 2020Door de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over de fileproblematiek in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben in hun beantwoording helder gemaakt hoe zij aankijken tegen de problematiek en meer in het bijzonder hoe zij zich inzetten om deze problematiek op te lossen. De inzet richt zich op het verminderen van de problematiek door te investeren in alle vormen van vervoer (fietspaden, wegen en openbaar vervoer) en het voorkomen van nieuwe knelpunten (eerst bewegen dan bouwen). Daarbij zoeken zij zoveel mogelijk naar oplossingen die een bijdrage leveren aan andere vraagstukken, waaronder de stikstofproblematiek. Ook overlegt de provincie actief met het Rijk om samen oplossingen te vinden voor de problematiek. Zo willen Gedeputeerde Staten er voor zorgen dat Zuid-Holland bereikbaar is en blijft.

Type besluit: GS-vergadering