Bodemenergieplan De Binckhorst (Den Haag)

Datum besluit: 3 maart 2020


De gemeente Den Haag heeft voor de Binckhorst een bodemenergieplan laten opstellen, waarin zowel open als gesloten bodemenergiesystemen (voor warmte-koudeopslag) zijn gepland. Aangezien de gemeente de vergunningen voor de gesloten systemen verleend, heeft zij het plan vastgesteld voor zover het op gesloten systemen betrekking heeft. De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor zogenoemde openbodemenergiesystemen. Door deze systemen wordt energie eerst in het bodemwater opgeslagen, die dan later weer aan dit water wordt onttrokken om gebruikt te worden voor het verwarmen dan wel koelen van grote gebouwen (zoals ziekenhuizen en scholen). In een bodemenergieplan kunnen door een planmatige aanpak in eengebied meer systemen worden aangelegd, dan zonder een dergelijke aanpak het geval zou zijn. Hierdoor kan door meer eigenaren een economisch voordeel worden behaald. Bovendien kan, invergelijking met een traditionele fossiele energievoorziening, een sterke afname van de CO2-uitstoot worden gerealiseerd (milieuvoordeel).

Type besluit: GS-vergadering