Beantwoording Statenvragen 3611 PvdD en GL – Vertimec

Datum besluit: 12 mei 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van schriftelijke Statenvragen 3611 van PvdD en GL, over (een eventuele proefontheffing voor) het gebruik van Vertimec, een bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierupsen, vastgesteld. Provinciale Staten hebben GS gevraagd of de provincie gebruik wil gaan maken van deze proefontheffing. Dit is niet het geval. Inmiddels heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op 15 april jl. de proefontheffing weer ingetrokken, waardoor het gebruik van het middel niet meer is toegestaan. Maar ook indien de proefontheffing niet door het Ctgb zou zijn ingetrokken zouden wij geen goedkeuring voor het gebruik hebben aangevraagd, aangezien het middel schadelijke en onaanvaardbare effecten kan hebben op de gezondheid van mensen, in het bijzonder kwetsbare groepen, en ook voor dieren en het milieu.

Type besluit: GS-vergadering