Besluit tot vaststelling subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020

Datum besluit: 12 mei 2020


Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. De provincie Zuid-Holland wil de archeologische vondsten meer zichtbaar maken voor een breed publiek. Daarom heeft de provincie in 2016 de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland opgesteld voor activiteiten die leiden tot een beter beleefbaar en benut archeologisch erfgoed. De subsidieregeling heeft tot en met 2019 circa 80 projecten ondersteund, met in totaal € 1,3 miljoen aan provinciale subsidie. Deze subsidieregeling is op 31 december 2019 geëindigd. Gezien de wens tot continuering van publieksbereik voor archeologie in het coalitie akkoord 2020-2023 en het succes van de regeling in de afgelopen jaren, is de subsidieregeling voor 2020 opnieuw vastgesteld. Daarbij zijn enkele artikelen gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit van de regeling. Provinciale Staten hebben voor de subsidieregeling in 2020 een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. De subsidieregeling zal na de publicatie in het provinciaal blad voor het indienen van aanvragen tot 15 augustus worden opengesteld.

Type besluit: GS-vergadering