GS-Brief Toelichting op aanbevelingen en voortgang nota restauratie rijksmonumenten

Datum besluit: 12 mei 2020


In 2017 en 2018 heeft de Randstedelijke Rekenkamer onderzocht of de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland na de decentralisatie 2012 erin slagen om rijksmonumenten te behouden via hun subsidieregelingen en welke verbeteringen mogelijk zijn. De Randstedelijke Rekenkamer concludeerde in haar nota (van juni 2018) dat Zuid-Holland er via de subsidieregeling in slagen om de bouwkundige staat te verbeteren en de monumentale waarden te behouden van rijksmonumenten die gerestaureerd worden. Ook werden enkele verbeteringen en vijf aanbevelingen genoemd. In de Commissie B&M van oktober 2018 is de toezegging gedaan om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Provinciale Staten worden nu over de voortgang ten aanzien van de aanbevelingen geïnformeerd. Sinds juni 2018 is Erfgoedmonitor verbeterd, heeft overleg plaats gevonden met de andere Randstadprovincies en is er een overzicht van het aantal leerlingen dat is ingezet bij restauratieprojecten die zijn gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering