Preventief toezicht gemeente Vlaardingen

Datum besluit: 12 mei 2020


De gemeente Vlaardingen is voor 2020 onder het preventief begrotingstoezicht gesteld. Voor het goedkeuren van de begroting is een herstelplan gericht op het bereiken van het reëel en structureel begrotingsevenwicht noodzakelijk. Op 23 april 2020 is een herstelplan vastgesteld in de gemeenteraad, gericht op het bereiken van een begrotingsevenwicht in 2023. Het herstelplan bestaat uit diverse maatregelen in de domeinen Wonen, Veiligheid, Onderwijs en Sociaal Domein. De ombuigingen in het Sociaal Domein dienen grotendeels te worden gerealiseerd door verlaging van de gemeentelijke bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen. De vereiste besluitvorming in de Algemeen Besturen van deze GR’en heeft niet tijdig plaatsgevonden. Ook kunnen de andere gemeenten nog zienswijzen indienen. Daarmee blijft onzeker of het begrotingsevenwicht in de meerjarenraming in 2023 tijdig wordt hersteld. Op basis hiervan kan de begroting 2020 nog niet worden goedgekeurd en kan het preventief toezicht niet worden opgeheven.

Type besluit: GS-vergadering