Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Datum besluit: 12 mei 2020


De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke regeling van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft de provincie gevraagd om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten desgevraagd in de zienswijze aan te geven om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Type besluit: GS-vergadering