Wijziging van de Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking vanwege de uitbraak van COVID-19

Datum besluit: 26 mei 2020


Wijziging van de Beleidsregel M&O zodat subsidieontvangers niet extra worden benadeeld als ze vanwege de uitbraak van COVID-19 niet in staat zijn hun subsidieverplichtingen na te komen. Omdat de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen daaromtrent mogelijk grote gevolgen hebben voor subsidieontvangers acht de provincie Zuid-Holland het tijdelijk niet redelijk om de Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking (Beleidsregel M&O) onverkort toe te passen. Op grond van artikel 3, eerste lid, van deze beleidsregel wordt, indien een subsidie wordt verlaagd omdat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zijn verricht of niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan, en dit niet onverwijld en schriftelijk is gemeld, een extra verlaging toegepast van 3%. Besluitvorming gaat om een wijzigingen van de Beleidsregel M&O. Het betreft een bepaling om de extra verlaging tot en met 31 maart 2021 niet toe te passen. Wel vindt gedurende deze periode de gebruikelijke registratie plaats.

Type besluit: GS-vergadering