Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten

Datum besluit: 10 november 2020In de vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober 2020 is Motie 951 aangenomen. In de motie worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om: ‘Met spoed met de betrokken actoren om tafel te gaan om een structurele menswaardige woonoplossing voor arbeidsmigranten in de provincie te vinden’. Gedeputeerde Staten zien de motie als een steun in de rug en berichten middels bijgaand behandelvoorstel hoe hieraan invulling wordt gegeven. Met actoren wordt vanuit de provincie al structureel samengewerkt in het programma Huisvesting Arbeidsmigranten. Het doel van het programma is kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten versneld beschikbaar te krijgen, onder andere door middel van het uitvoeren van een aantal pilots en experimenten, het ontwikkelen van kennis, het ontwikkelen van een integrale aanpak en het delen van kennis. Voor de komende tijd staat onder meer het versnellen van specifiek geselecteerde huisvestingsprojecten en het starten van een campagne gericht op verbeteren van het imago van arbeidsmigranten op de rol.

Type besluit: GS-vergadering