Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Datum besluit: 10 november 2020


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. De Gebiedsagenda is, onder de paraplu van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta, tot stand gekomen in een samenwerking tussen overheden (Rijk, regionaal en lokaal) en gebiedspartijen. De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het gebiedsoverleg ZWD. De Gebiedsagenda richt zich op de samenhang in de delta als geheel en heeft extra aandacht voor actuele thema’s als klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie. Het is geen besluit om programma’s of projecten tot uitvoer te brengen, maar nodigt eenieder uit om samen te werken aan de uitdaging van een ecologisch veerkrachtige, veilige en economisch vitale delta.

Type besluit: GS-vergadering