Beantwoording brieven Molenberaad verzoek Randstedelijke Rekenkamer onderzoek aanleg N207 Zuid en intrekken concept ontwerp PIP

Datum besluit: 17 november 2020Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met twee brieven aan het Molenberaad. In de eerste brief reageren zij op het verzoek van het Molenberaad om het project N207 Zuid tijdelijk stil te leggen in afwachting van de uitkomsten van een eventueel onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer in 2021. In de tweede brief wordt gereageerd op het verzoek van het Molenberaad om het concept ontwerp Inpassingsplan N207 Zuid in te trekken omdat volgens het Molenberaad niet aan de voorwaarden van amendement nr 609 behorend bij het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid wordt voldaan. GS geven aan dat zij van mening zijn dat het wachten op een eventueel onderzoek van de Rekenkamer onvoldoende basis biedt om het door Provinciale Staten vastgestelde Uitvoeringsbesluit terzijde te schuiven en de daaraan gerelateerde werkzaamheden aan het project N207 Zuid op te schorten. In het N207 Zuid-proces is veel ruimte voor de omgeving om inbreng te hebben. Daarnaast hebben ten aanzien van het oplossen van de regionale verkeersknelpunten meerdere voorstellen van het Molenberaad een plek gekregen in het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). In het programma BBG is de aanpak van de regionale verkeersknelpunten voldoende geborgd. Ten aanzien van de uitvoering van amendement nr 609 zijn GS van mening dat het vrijgeven van het concept ontwerp PIP niet strijdig is met de uitvoering van het amendement aangezien de resultaten van de studies bekend zullen zijn bij het door PS vast te stellen Ontwerp Inpassingsplan N207 Zuid en vervolgstudies betreffen op de uitvoering van het project N207 Zuid.

Type besluit: GS-vergadering