Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. voor buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor een sorteerinstallatie

Datum besluit: 17 november 2020


Op 23 maart 2020 is een aanvraag van Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. buiten behandeling gesteld, omdat bij de aanvraag geen m.e.r.-beoordelingsbesluit en ook geen Milieueffectrapport was gevoegd. Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. had deze aanvraag ingediend voor een sorteerinstallatie. Van Leeuwen Papier en Metaalhandel B.V. heeft bezwaar gemaakt tegen buiten behandeling stelling van de aanvraag. Op 18 oktober 2020 heeft de bezwarencommissie geadviseerd het besluit van 23 maart 2020, met verbetering van de motivering, in stand te laten. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit advies te volgen.

Type besluit: GS-vergadering