Concept regionaal waterprogramma

Datum besluit: 17 november 2020


Gedeputeerde Staten zijn op grond van de Omgevingswet verplicht om een regionaal waterprogramma vast te stellen. Het regionaal waterprogramma geeft uitwerking aan het waterbeleid uit de omgevingsvisie en beschrijft in ieder geval wat de provincie doet om uitvoering te geven aan de Europese richtlijnen die betrekking hebben op water, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromgingsrisico's. Het Zuid-Hollandse regionaal waterprogramma beschrijft ook wat provincie Zuid-Holland doet aan de beschikbaarheid van zoet water en drinkwater, het voorkomen van wateroverlast, de aanpak van bodemdaling en de aanwijzing van zwemwateren. Via dit besluit willen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten de gelegenheid bieden om wensen en bedenkingen te uiten bij het concept regionaal waterprogramma. Vaststelling van het ontwerp regionaal waterprogramma volgt begin 2021. Op het ontwerp regionaal waterprogramma is inspraak mogelijk. Het regionaal waterprogramma wordt tenminste iedere zes jaar geactualiseerd.

Type besluit: GS-vergadering