Aanpassing Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Datum besluit: 3 november 2020


Zuid-Holland telt 225 molens. De provincie Zuid-Holland koestert deze molens. Het zijn blikvangers in het landschap en onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Binnen de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 kunnen moleneigenaren subsidie aanvragen voor het laten draaien en het regulier en groot onderhoud aan de molens. Om de molens in Zuid-Holland in goede staat te houden hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in juni besloten om de subsidieregeling molens te verlengen en op een tweetal onderdelen te wijzigen. Deze hebben betrekking op de verbetering van de kwaliteit van de subsidieregeling en betreffen het gehanteerde subsidiepercentage en de uitvoeringstermijn van de gesubsidieerde werkzaamheden bij groot onderhoud. Omdat in juni 2020 in het besluit tot wijziging Subsidieregeling molens 2013 abusievelijk is weggevallen dat ook het bijbehorende maximale subsidiebedrag van €40.000,00 met 10% verhoogd dient te worden tot €48.000,00 en het vervolgens als zodanig is gepubliceerd, wijzigen Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 nu alsnog, waarmee de regeling daadwerkelijk is aangepast zoals bedoeld was in juni 2020. De wijziging gaat met terugwerkende kracht in per 23 juni 2020.

Type besluit: GS-vergadering