Beantwoording Statenvragen 3664 GroenLinks - Ammoniumnitraat in Rotterdamse haven

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de Statenvragen 3664 van GroenLinks 'Ammoniumnitraat in Rotterdamse haven'. In de beantwoording wordt een overzicht gegeven van de namens GS vergunde opslag van ammoniumnitraat-houdende meststoffen en wordt ingegaan op het wettelijk kader waaraan deze opslag van ammoniumnitraat dient te voldoen. Verder worden de (inter)nationale transportregelgeving en de Havenverordening Rotterdam toegelicht en de rol daarbij van de daarvoor bevoegde instanties als de Inspectie Leefomgeving en Transport respectievelijk de Havenmeester.

Type besluit: GS-vergadering